ЗА НАС - Света Троица

Отиване към съдържанието
ЗА НАС
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ВЯРАТА
на Съюза на Евангелските Петдесятни църкви в България1. БОГОВДЪХНОВЕНОСТТА НА ПИСАНИЯТА
НИЕ ВЯРВАМЕ, че Свещеното Писание на Стария и Новия Завет е боговдъхновено и представлява Божието откровение за човека - непогрешимото и авторитетно правило на вяра и поведение. Божественото вдъхновение се отнася еднакво и пълно за всички части на оригиналните текстове и гарантира тяхната достоверност (2 Тимотей 3:15-17; 2 Петрово 1:21; Галатяни 1:8-9; 1 Солунци 2:13).

2. ВЕЧНИЯТ БОГ
НИЕ ВЯРВАМЕ в единствения, жив и истинен Бог, Който е вечен, суверенен и е един Бог в три лица - Отец, Син и Святи Дух (Матей 3:16-17; 28:19; Исая 43:10-11).

а) Бог Отец
НИЕ ВЯРВАМЕ в Бог Отец, първото Лице на триединния Бог, Който съществува вечно и е Създател на небето и земята, Който е дал Закона, на Когото всичко е подчинено, за да бъде Той все и во все (Второзаконие 6:4; 1 Коринтяни 15:28).

б) Господ Исус Христос
НИЕ ВЯРВАМЕ в Господ Исус Христос, второто Лице на триединния Бог, Който е бил и е вечният Син на Бога.
НИЕ ВЯРВАМЕ в Неговото въплъщение чрез Святия Дух и рождение от девицата Мария, в Неговия безгрешен живот, чудотворно служение, заместническа изкупителна смърт, телесно възкресение, триумфално възнесение и непрестанно ходатайство (Исая 7:14; Евреи 7:25-26; Йоан 1:1, 14; 1 Петрово 2:22; Деяния 1:9; 2:22; 10:38; 1 Коринтяни 15:4; 2 Коринтяни 5:21).

в) Святият Дух
НИЕ ВЯРВАМЕ в Святия Дух, третото Лице на триединния Бог, Който е вездесъщ и активен в работата Си за изобличаване и новораждане на грешника и освещаване на вярващия чрез истината (Йоан 15:26; 16:8-11; 1 Петрово 1:2; Римляни 8:14-16).

3. ГРЕХОПАДЕНИЕТО НА ЧОВЕКА
НИЕ ВЯРВАМЕ, че човекът е бил създаден добър и праведен. Неговият волен грях е причинил загубата на общението с Бога, откъдето произтича не само физическата смърт, но и духовната, която е отделяне от Бога (Битие 1:26-27; 2:17; 3:6; Римляни 5:12-19).

4. СПАСЕНИЕТО НА ЧОВЕКА
НИЕ ВЯРВАМЕ в спасението чрез вяра в Исус Христос, Който е умрял за нашите грехове, бил е погребан и е възкръснал от мъртвите на третия ден. Чрез Неговата изкупителна жертва и кръвта, пролята на кръста, е осигурено спасение за цялото човечество. Новорождението е лична опитност и представлява моментно и завършено действие на Святия Дух, при което покаялият се грешник бива спасен - оправдан и осиновен в семейството на Бога, като става ново създание в Исус Христос и наследник на вечния живот (Йоан 3:3; Римляни 10:8-15; Тит 2:11; 3:4-7; 1 Йоаново 5:1).

5. БОЖЕСТВЕНОТО ИЗЦЕЛЕНИЕ
НИЕ ВЯРВАМЕ, че освобождението от болестите е осигурено в изкуплението и е привилегия на всички вярващи (Исая 53:4-5; Матей 8:16-17; Яков 5:14-16).

6. ЦЪРКВАТА И НЕЙНАТА МИСИЯ
НИЕ  ВЯРВАМЕ, че църквата е тяло Христово, обиталище на Бога чрез Святия Дух, свидетел за присъствието на Божието царство в този свят и включва всички новородени хора по света (Ефесяни 1:22-23; 2:22; Римляни 14:17-18; 1 Коринтяни 4:20).
НИЕ ВЯРВАМЕ, че мисията на църквата  е: да прославя Бога в поклонение; да проповядва благата вест за спасение  на цялото човечество; да изгражда и обучава вярващи за духовно  служение; да показва християнско състрадание към всички страдащи (Матей  28:19-20; 10:42; Ефесяни 4:11-13).

7. ЦЪРКОВНИТЕ ТАЙНСТВА
НИЕ  ВЯРВАМЕ, че кръщението във вода чрез потапяне се отнася за всички, които са се покаяли и са повярвали. По този начин те свидетелстват, че са умрели с Христос и са възкръснали с Него за нов живот (Матей 28:19; Деяния 10:47-48; Римляни 6:4).

НИЕ ВЯРВАМЕ, че Господната вечеря е  възпоменание на страданията и смъртта на нашия Господ Исус Христос и  трябва да се приема от всички вярващи до Господното завръщане (Лука 22:14-20; 1 Коринтяни 11:23-34).

8. ОСВЕЩЕНИЕТО
НИЕ  ВЯРВАМЕ, че освещението е акт на отделяне от всичко зло и посвещаване на Бога. То е едновременно моментно и прогресивно, като се изработва в живота на вярващия в резултат на действието на Христовата кръв и на възкресенския живот чрез личността на Святия Дух. Той привлича вниманието на вярващия към Исус Христос, учи го чрез Словото и изработва  Христовия характер в него (Римляни 6:1-11; 8:1-2, 13; 12:1-2; Галатяни  2:20; Евреи 10:10, 14).

9. КРЪЩЕНИЕТО В СВЯТИЯ ДУХ
НИЕ  ВЯРВАМЕ, че кръщението в Святия Дух е изпълване на вярващия със сила за  живот и служене на Христос. Тази опитност е отделна и следваща новорождението, приема се чрез вяра и се съпровожда с говорене на незнайни езици като първоначален видим белег според дадената от Духа способност (Лука 24:49; Деяния 1:8; 2:1-4; 8:15-19; 11:14-17; 19:1-7).

10. ДУХОВНИТЕ ДАРБИ
НИЕ  ВЯРВАМЕ в продължаващото действие на свръхестествените дарби на Святия  Дух (1 Коринтяни 12) и на дарбите на служение (Ефесяни 4:11-13; Римляни  12:6-8; 1 Петрово 4:10-11) за назидание и разрастване на църквата.

11. ПОСЛЕДНОТО ВРЕМЕ
НИЕ  ВЯРВАМЕ в предстоящото лично завръщане на нашия Господ Исус Христос преди Хилядогодишното царство, за да събере при Себе Си всички, които са  Негови. Като имаме тази блажена надежда и усърдно очакване, ние очистваме себе си, както е Той чист, за да бъдем готови да Го посрещнем,  когато дойде (Йоан 14:1-3; Тит 2:13; 1 Солунци 4:15-17; 1 Йоаново  3:2-3; Откровение 20:1-6).
НИЕ ВЯРВАМЕ в телесното възкресение на  цялото човечество, във вечното и осъзнато блаженство на всички, които  истински вярват в нашия Господ Исус Христос, и във вечното, и осъзнато  наказание на тези, чиито имена не са записани в Книгата на живота (Йоан  5:28-29; 1 Коринтяни 15:22-24; Откровение 20:10-15).
ПРОТЕСТАНСТВОТО В БЪЛГАРИЯ
Протестантството се заражда през ХVI век в условията на Реформацията и като част от Реформацията. Названието "протестантство" идва от документ, наречен протестация (открита декларация), внесен от група привърженици на реформационните идеи, по-специално на идеите на Мартин Лутер и адресирани към католиците в сейма на гр. Шпайер (Германия). Въпреки тази декларация решението на сейма е да не се допуска разпространението на новите радикални по отношение на Римокатолическата църква религиозни идеи и това довежда до обособяване на новата християнска деноминация.
Протестантството не приема редица догми и канони на католицизма, тъй като счита, че те са в разрез с Библията. От него и от православието протестантството се отличава главно с принципа за непосредствената връзка между Бог и човека и в принципа, че Библията е краен авторитет по всички въпроси на вярата.
В рамките на протестантството една група църкви се наричат не изповедание, а деноминация. Това е общоприет световен термин. Общите черти в богословието на тези църкви са много повече от техните различия, които се проявяват в тълкуванието на четири основни доктрини: кръщението, Светия Дух, Господната вечеря и църковното ръководство. По отношение на всички останали учения църквите са в единство. Поради това в много отношения тези църкви работят съвместно по цял свят, както и в България, организират общи мероприятия, конференции и т.н.

БАНКОВИ СМЕТКИ
   UniCredit Bulbank      BIC/SWIFT: UNCRBGSF
IBAN (BGN): BG41 UNCR 7630 1043 9885 80
IBAN (USD): BG63 UNCR 7630 1143 9964 45
IBAN (EUR): BG42 UNCR 7000 1522 3605 76
БОГОСЛУЖЕНИЯ
Читалище "Хр. Ботев"
ул. "Даме Груев" 1
Неделя: 10.00 часа
Сряда: 18.30 часа

Назад към съдържанието